Nhảy đến nội dung

Thời khóa biểu

Lịch học trong tháng 10, 11 của tất cả các lớp HSE.

STT HSE Môn học Ngày tháng Phòng
1 31 Xây dựng phương án ứng phó tình huống khẩn cấp

Kỹ năng huấn luyện an toàn lao động


OHSAS 18000 - ISO 14000

22/10/2018


24,26,29/10/2018


31/10/2018

2,5,7/11/2018

Tháng 10:

Thứ 2: B410

Thứ 4: B108

Thứ 6: B115

Tháng 11+12:

Thứ 2: B107

Thứ 4: B108

Thứ 6: B115

2 32 Quản lý công tác Bảo hộ lao động

Thực hành sơ cấp cứu


An toàn làm việc trong không gian kín


Xây dựng ứng phó tình huống khẩn cấp

21,28/10/2018


04/11/2018


11/11/2018


18/11/2018

Tháng 10:

C304

Tháng 11+12:

B115

3 33 Thực hành đo đạc môi trường lao động

Xây dựng phương án ứng phó tình huống khẩn cấp


Quản lý công tác Bảo hộ lao động


An toàn làm việc trong không gian kín

28/10/2018

04/11/2018


11,18/11/2018


25/11/2018

Tháng 10:

C305

Tháng 11+12:

C303

4 34 Phương tiện bảo vệ cá nhân

Vệ sinh lao động và bệnh nghề nghiệp


Thực hành sơ cấp cứu


An toàn trong công tác hàn

24,26,29,31/10/2018

2,5,7,9,12/11/2018


14,16/11/2018


22/10/2018

B106
5 35 An toàn máy móc thiết bị

Phương tiện bảo vệ cá nhân


An toàn trong công tác hàn

28/10/2018;04/11/2018

18, 25/11/2018


11/11/2018

Tháng 10:

B509

Tháng 11+12:

C304

*** Lưu ý: Anh/Chị vui lòng xem qua lịch học, những Anh/Chị phải thi lại hoặc học lại cần chú ý xem đúng thời gian, môn học, phòng học để tham gia đầy đủ.

Trân trọng, cảm ơn.