Nhảy đến nội dung
Thời khóa biểu
Thời khóa biểu của các lớp An toàn - Sức khỏe - Môi trường doanh nghiệp (HSE): 31,32,33 và hai khóa chuẩn bị khai giảng HSE 34,35
Chiêu sinh khóa An toàn, sức khỏe và môi trường doanh nghiệp (HSE)-Khóa 34,35
Khóa học An toàn, Sức khỏe và Môi trường Doanh nghiệp nhằm cung cấp cho học viên kiến thức tổng quát về lĩnh vực An toàn lao động, Vệ sinh lao động và môi trường trong doanh nghiệp. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể đảm nhiệm vị trí cán bộ phụ trách công tác Bảo hộ lao động, An toàn vệ sinh lao động, An toàn sức khỏe và môi trường của doanh nghiệp (HSE).