Nhảy đến nội dung

Các văn bản tham khảo

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 

  1. TT 26/2017/TT- BLĐTBXH: Quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
  2. TT 19/2017/ TT- BLĐTBXH: Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
  3. TT 16/2017/TT - BLĐTBXH: Quy định chi tiết một số nội dung về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
  4. TT 53/2016/TT- BLĐTBXH: Ban hành danh mục các loại máy móc, thiết bị vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.
  5. TT 52/2016/TT - BLĐTBXH: Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Cầu trục, Cổng trục
  6. NĐ 44/2016/ NĐ-CP: Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động