Nhảy đến nội dung

Nhiệm vụ và quyền hạn

 1. Chủ trì hoặc tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Sở, Nhà nước, ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp và công tác giảng dạy và áp dụng và đời sống để đáp ứng các yêu cầu đào tạo của nhà trường và dịch vụ khoa học công nghệ của trung tâm.
 2. Tham gia đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng các dịch vụ khoa học công nghệ trong bảo vệ môi trường và an toàn lao động.
 3. Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề, chuyên môn theo quy định của pháp luật.
 4. Phối hợp với trường Đại học Tôn Đức Thắng đào tạo chuyên môn về bảo vệ môi trường, cấp thoát nước, an toàn lao động cho các cơ quan xí nghiệp Nhà nước và tư nhân.(Chứng chỉ và chứng nhận do Trường Đại học Tôn Đức Thắng cấp)
 5. Chủ động trong mọi hoạt động khoa học công nghệ đã đăng kí.
 6. Tự chủ xây dựng kế hoạch hoạt động.
 7. Tìm kiếm nhu cầu thị trường, quan hệ khách hàng, trực tiếp giao dịch, ký kết hợp đồng kinh tế với khách hàng trên cơ sở pháp luật hiện hành.
 8. Tự chủ quyết định giá cả các sản phẩm nghiên cứu sản xuất thử nghiệm và dịch vụ cung ứng.
 9. Được quyền tuyển chọn, sử dụng, đào tạo lao động, lựa chọn các hình thức trả lương và thực hiện các quyền khác của người sử dụng lao động theo quy định của Luật Lao động và các quy chế, quy định của Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
 10. Phân phối thu nhập và xử lý các vấn đề tài chính, nhân sự theo quy định của pháp luật.
 11. Quyết đinh khen thưởng và xử phạt đối với thành viên của trung  tâm.
 12. Từ chối các yêu cầu công việc của tổ chức, cá nhân trái với quy định của pháp luật, quy chế, quy định của trường Đại học Tôn Đức Thắng và điều lệ Trung tâm.