Nhảy đến nội dung
Chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo của các lớp An toàn - Sức khỏe - Môi trường doanh nghiêp(HSE) được cô đọng, chắt lọc từ chương trình đào tạo Kỹ sư Bảo hộ lao động đã được xây dựng và đào tạo trên 15 năm, với sự tham gia giảng dạy của các giảng viên, chuyên gia trong ngành có chuyên môn cao, có thâm niên công tác tại các cơ quan nghiên cứu và các trường đại học.
Chương trình khác
Ngoài các lớp An toàn - Sức khỏe - Môi trường doanh nghiệp; trung tâm còn có những dịch vụ về Công nghệ môi trường; thực hiện các hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.