Nhảy đến nội dung

Hình thành và phát triển

Trung tâm COSENT được Trường Đại học Tôn Đức Thắng thành lập Theo Quyết định 198/TĐT-QĐ ngày 10 tháng 03 năm 2009 với nhiệm vụ được giao là cầu nối giữa Trường Đại học Tôn Đức Thắng với các doanh nghiệp, các cơ quan Quản lý Nhà nước về Bảo vệ môi trường và An toàn lao động; triển khai các hoạt động có sự gắn kết giữa nhu cầu thực tiễn của xã hội với chức năng và nhiệm vụ của trường, đặc biệt là nâng cao chất lượng đào tạo và ứng dụng, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học kỹ thuật vào thực tế cuộc sống nhằm bảo vệ sức khỏe người lao động và bảo vệ chất lượng môi trường sống được tốt hơn.

Mục tiêu hoạt động của Trung tâm COSENT là:

  • Gắn kết việc đào tạo lý thuyết và thực tế cho sinh viên
  • Gắn kết hoạt động của cán bộ giảng dạy tại trường đại học vào hoạt động thực tế ở các Doanh nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn và giao tiếp xã hội.
  • Khai thác các nguồn nhân lực hiện có tại trường Đại học Tôn Đức Thắng trong hoạt động khoa học và công nghệ về lĩnh vực Môi trường và An toàn lao động
  • Là cầu nối giữa Trường Đại học Tôn Đức Thắng với các doanh nghiệp, các cơ quan Quản lý Nhà nước, giúp sinh viên có nơi thực tập/thực hành nghề nghiệpcó cơ hội tiếp nhận công việc tốt sau khi ra trường.

Trung tâm COSENT đã hoạt động được gần 10 năm, tuy xét trong lĩnh vực hoạt động Trung tâm vẫn là đơn vị còn non trẻ nhưng Trung tâm luôn trao dồi, cải tạo và nâng cấp nguồn năng lực, phát triển các dịch vụ về đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ để tạo dựng uy tín, mang đến sự hài lòng cho khách hàng.