Nhảy đến nội dung

Giới thiệu

Giới thiệu

Trung tâm An toàn lao động và công nghệ môi trường (COSENT) trực thuộc Trường Đại học Tôn Đức Thắng được thành lập ngày 10 tháng 03 năm 2009 theo quyết định số 198/TĐT-QĐ. Trung tâm COSENT chuyên thực hiện các dịch vụ về đào tạo, tư vấn thiết kế, giám sát, thẩm định và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực an toàn lao động và công nghệ môi trường.

Hình thành và phát triển

Tổng quan

Tổng quan

Nghiên cứu và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực quản lý môi trường, công nghệ môi trường, kỹ thuật an toàn và vệ sinh lao động

Hình thành và phát triển

Hình thành và phát triển

Từ Trường đại học công nghệ dân lập Tôn Đức Thắng đến TDTU với những cột mốc quan trọng trong chặng đường phát triển của Trường

Nhân sự quản lý

Nhân sự quản lý

Đội ngũ giảng viên - chuyên gia - nhà khoa học là nguồn lực quan trọng của TT.

Nhiệm vụ và quyền hạn

Nhiệm vụ và quyền hạn

Nhiệm vụ và quyền hạn là nguồn lực quan trọng của TT.

Thông tin khác

Thông tin khác

Thông tin khác.