Nhảy đến nội dung

MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP LUẬT THAM KHẢO

DANH SÁCH MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP LUẬT

LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ MÔI TRƯỜNG

STT

Tên văn bản

Mã số

Ngày ban hành

Ngày hiệu lực

Tình trạng

Ghi chú

 

 

LUẬT

 

 

1

Luật phòng cháy chữa cháy

27/2001/QH10

29/06/2001

4/10/2001

Còn hiệu lực

Được sửa đổi, bổ sung bởi 40/2013/QH13

 

 

2

Luật Điện lực

28/2004/QH 11

3/12/2004

1/7/2005

Còn hiệu lực

 

 

 

3

Luật tiêu chuẩn & quy chuẩn kỹ thuật

68/2006/QH11

29/06/2006

1/1/2007

Còn hiệu lực

 

 

 

4

Luật hóa chất

06/2007/QH12

21/11/2007

1/7/2008

Còn hiệu lực

 

 

 

5

Luật bảo hiểm y tế

25/2008/QH12

14/11/2008

1/7/2009

Còn hiệu lực

 

 

 

6

 Luật Giao thông đường bộ

23/2008/QH12

13/11/2008

1/7/2009

Còn hiệu lực

Được sửa đổi, bổ sung bởi Luật 46/2014/QH13

 

 

8

Luật Khám bệnh, chữa bệnh

40/2009/QH12

23/11/2009

1/1/2011

Còn hiệu lực

 

 

 

9

Luật Công đoàn

12/2012/QH13

20/6/2012

1/1/2013

Còn hiệu lực

 

 

 

10

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật điện lực

24/2012/QH13

20/11/2012

1/7/2013

Còn hiệu lực

 

 

 

11

Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật phòng cháy chữa cháy

40/2013/QH13

22/11/2013

1/7/2014

Còn hiệu lực

 

 

 

12

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế

46/2014/QH13

13/06/2014

1/1/2015

Còn hiệu lực

 

 

 

13

Luật xây dựng

50/2014/QH13

18/06/2014

1/1/2015

Còn hiệu lực

 

 

 

14

Luật bảo hiểm xã hội

58/2014/QH13

20/11/2014

1/1/2016

Còn hiệu lực

 

 

 

15

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

80/2015/QH13

22/06/2015

1/7/2016

Còn hiệu lực

 

 

 

16

Luật an toàn, vệ sinh lao động

84/2015/QH13

25/06/2015

1/7/2016

Còn hiệu lực

 

 

 

17

Luật dân sự

91/2015/QH13

24/11/2015

1/1/2017

Còn hiệu lực

 

 

 

18

Bộ luật hình sự

100/2015/QH13

27/11/2015

1/1/2018

Còn hiệu lực

Điều 295: Tội vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người

 

 

19

Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Bộ Luật hình sự

12/2017/QH14

20/06/2017

1/1/2018

Còn hiệu lực

 

 

 

20

Bộ luật lao động

45/2019/QH14

20/11/2019

1/1/2021

Còn hiệu lực

 

 

 

21

Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của luật Xây dựng

62/2020/QH14

17/06/2020

1/1/2021

Còn hiệu lực

 

 

 

22

Luật bảo vệ môi trường

72/2020/QH14

17/11/2020

1/1/2022

Còn hiệu lực

 

 

 

NGHỊ ĐỊNH

 

 

1

Nghị định  Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

127/2007/NĐ-CP

1/8/2007

16/08/2007

Còn hiệu lực

 

 

 

2

Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật điện lực và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật điện lực

137/2013/NĐ-CP

21/10/2013

10/12/2013

Còn hiệu lực

 

 

 

3

Nghị định Quy định chi tiết thi hành luật điện lực về an toàn điện

14/2014/NĐ-CP

26/02/2014

15/04/2014

Còn hiệu lực

 

 

 

4

Nghị định Về quản lý chất thải và phế liệu

38/2015/NĐ-CP

24/04/2015

15/06/2015

Còn hiệu lực

 

 

 

5

Nghị định hướng dẫn 1 số điều của Luật bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội bắt buộc

115/2015/NĐ-CP

11/11/2015

1/1/2016

Còn hiệu lực

 

 

 

6

Nghị định Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

119/2015/NĐ-CP

13/11/2015

10/2/2016

Còn hiệu lực

 

 

 

7

Nghị định quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

39/2016/NĐ-CP

15/05/2016

1/7/2016

Còn hiệu lực

 

 

 

8

Nghị định quy định chi tiết 1 số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động

44/2016/NĐ-CP

15/05/2016

1/7/2016

Còn hiệu lực

 

 

 

9

Nghị định quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

30/2017/NĐ-CP

21/03/2017

5/5/2017

Còn hiệu lực

 

 

 

10

Nghị định quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

83/2017/NĐ-CP

18/07/2017

4/10/2017

Còn hiệu lực

 

 

 

11

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật Hóa Chất

113/2017/NĐ-CP

9/10/2017

25/11/2017

Còn hiệu lực

 

 

 

12

Nghị định Quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

23/2018/NĐ-CP

23/02/2018

15/04/2018

Còn hiệu lực

 

 

 

13

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 127/2007/nđ-cp ngày 01 tháng 8 năm 2007 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

78/2018/NĐ-CP

16/05/2018

1/7/2018

Còn hiệu lực

 

 

 

14

Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng

100/2018/NĐ-CP

16/07/2018

15/09/2018

Còn hiệu lực

 

 

 

15

Nghị định Sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ lao động - thương binh và xã hội

140/2018/NĐ-CP

8/10/2018

8/10/2018

Còn hiệu lực

 

 

 

16

Nghị định Quy định chi tiết luật bảo hiểm xã hội và luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại việt nam

143/2018/NĐ-CP

15/10/2018

1/12/2018

Còn hiệu lực

 

 

 

17

Nghị định Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

58/2020/NĐ-CP

27/05/2020

15/07/2022

Còn hiệu lực

 

 

 

18

Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc

88/2020/NĐ-CP

28/07/2020

15/9/2020

Còn hiệu lực

 

 

 

19

Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy

136/2020/NĐ-CP

24/11/2020

10/1/2021

Còn hiệu lực

 

 

 

20

Nghị định Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

06/2021/NĐ-CP

26/01/2021

26/01/2021

Còn hiệu lực

 

 

 

21

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 23/2018/nđ-cp ngày 23 tháng 02 năm 2018 của chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

97/2021/NĐ-CP

8/11/2021

23/12/2021

Còn hiệu lực

 

 

 

22

Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

12/2022/NĐ-CP

17/01/2022

17/01/2022

Còn hiệu lực

 

 

 

23

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 113/2017/nđ-cp ngày 09 tháng 10 năm 2017 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất

82/2022/NĐ-CP

18/10/2022

22/12/2022

Còn hiệu lực

Điều 2. Thay thế, bãi bỏ một số nội dung của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP
1. Thay thế cụm từ “hàng hóa” bằng cụm từ “hỗn hợp chất” tại khoản 1 Điều 13 của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP.
2. Bãi bỏ điểm c khoản 2 Điều 16, điểm b, điểm d khoản 9 Điều 20, điểm a khoản 5 Điều 21 của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP.
3. Thay thế Phụ lục II và Phụ lục VI của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP bằng Phụ lục II và Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định này.
Khoản 14 Điều 1 Nghị định này sửa đổi Điều 27 của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP có hiệu lực sau một năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

 

 

THÔNG TƯ

 

 

1

Thông tư quy định công tác quản lý an toàn trong ngành công thương

43/2010/TT-BCT

29/12/2010

14/02/2011

Còn hiệu lực

 

 

 

2

Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện

04/2011/TT-BCT

16/02/2011

1/4/2011

Còn hiệu lực

QCVN QTĐ-8:2010/BCT

 

 

3

Thông tư ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với các nghề thuộc lĩnh vực xây dựng

04/2011/TT-BXD

5/5/2011

20/06/2011

Còn hiệu lực

 

 

 

4

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với máy hàn điện & công việc hàn điện

20/2011/TT-BLĐTBXH

29/07/2011

12/9/2011

Còn hiệu lực

QCVN 03: 2011/BLĐTBXH

 

 

5

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ an toàn công nghiệp

04/2012/TT-BLĐTBXH

16/02/2012

16/08/2012

Còn hiệu lực

QCVN 06: 2012/BLĐTBXH

 

 

6

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng

05/2012/TT-BLĐTBXH

30/03/2012

1/10/2012

Còn hiệu lực

QCVN 07: 2012/BLĐTBXH

 

 

7

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về những thiết bị bảo vệ đường hô hấp - Bộ lọc bụi

07/2012/TT-BLĐTBXH

16/04/2012

17/10/2012

Còn hiệu lực

QCVN 08: 2012/BLĐTBXH

 

 

8

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với bộ lọc dùng trong mặt nạ & bán mặt nạ phòng độc

25/2012/TT-BLĐTBXH

25/10/2012

25/04/2013

Còn hiệu lực

QCVN 10: 2012/BLĐTBXH

 

 

9

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ

34/2012/TT-BLĐTBXH

24/12/2012

24/06/2013

Còn hiệu lực

QCVN 09: 2012/BLĐTBXH

 

 

10

Thông tư ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với các nghề: vận hành máy xây dựng (nhóm máy phục vụ thi công, gia công cốt liệu); vận hành nhà máy xử lý chất thải rắn và điện dân dụng

05/2013/TT-BXD

24/04/2013

8/6/2013

Còn hiệu lực

 

 

 

11

Thông tư hướng dẫn khám sức khỏe

14/2013/TT-BYT

6/5/2013

1/7/2013

Còn hiệu lực

 

 

 

12

Thông tư liên tịch quy định về dấu hiệu nhận biết các loại đường dây, cáp và đường ống được lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung

21/2013/TTLT-BXD-BCT-BTTTT

27/12/2013

17/02/2014

Còn hiệu lực

 

 

 

13

Thông tư quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2

23/2013/TT-BKHCN

26/09/2013

15/11/2016

Còn hiệu lực

 

 

 

14

Thông tư liên tịch quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh tật và bệnh nghề nghiệp

28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH

27/09/2013

15/11/2013

Còn hiệu lực

Được sửa đổi khoản 1, điều 1 theo 21/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH

 

 

15

Thông tư quy định về xếp hàng hóa trên xe ô tô khi tham gia giao thông trên đường bộ

35/2013/TT-BGTVT

21/10/2013

15/12/2013

Còn hiệu lực

 

 

 

16

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với sàn thao tác treo

36/2013/TT-BLĐTBXH

30/12/2013

25/06/2014

Còn hiệu lực

QCVN 12: 2013/BLĐTBXH

 

 

17

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Pa lăng điện

37/2013/TT-BLĐTBXH

30/12/2013

28/06/2014

Còn hiệu lực

QCVN 13: 2013/BLĐTBXH

 

 

18

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với ống cách điện có chứa bọt & sào cách điện dạng đặc dùng để làm việc khi có điện

38/2013/TT-BLĐTBXH

30/12/2013

28/06/2014

Còn hiệu lực

QCVN 14: 2013/BLĐTBXH

 

 

19

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với giày hoặc ủng cách điện

39/2013/TT-BLĐTBXH

30/12/2013

28/06/2014

Còn hiệu lực

QCVN 15: 2013/BLĐTBXH

 

 

20

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với máy vận thăng

40/2013/TT-BLĐTBXH

30/12/2013

25/06/2014

Còn hiệu lực

QCVN 16: 2013/BLĐTBXH

 

 

21

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hàn hơi

41/2013/TT-BLĐTBXH

30/12/2013

25/06/2014

Còn hiệu lực

QCVN 17: 2013/BLĐTBXH

 

 

22

Thông tư Quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất

36/2014/TT-BCT

22/10/2014

8/12/2014

Còn hiệu lực

 

 

 

23

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với hệ thống chống rơi ngã cá nhân

36/2014/TT-BLĐTBXH

30/12/2014

30/06/2015

Còn hiệu lực

QCVN 23:2014/BLĐTBXH

 

 

24

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với găng tay cách điện

37/2014/TT-BLĐTBXH

31/12/2014

30/06/2015

Còn hiệu lực

QCVN 24:2014/BLĐTBXH

 

 

25

Thông tư Quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất

40/2014/TT-BTNMT

11/7/2014

26/08/2014

Còn hiệu lực

 

 

 

26

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với sàn nâng dùng để nâng người

48/2015/TT-BLĐTBXH

8/12/2015

25/01/2016

Còn hiệu lực

QCVN 20: 2015/BLĐTBXH

 

 

27

Thông tư Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với xe nâng hàng sử dụng động cơ, có tải trọng nâng từ 1.000kg trở lên

51/2015/TT-BLĐTBXH

8/12/2015

25/01/2016

Còn hiệu lực

QCVN 25: 2015/BLĐTBXH

 

 

28

Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

59/2015/TT-BLĐTBXH

29/12/2015

16/02/2016

Còn hiệu lực

 

 

 

29

Thông tư Quy định về tiêu chuẩn, định mức trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy

60/2015/TT-BCA

9/11/2015

1/1/2016

Còn hiệu lực

 

 

 
   

30

Thông tư quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh

07/2016/TT-BLĐTBXH

15/05/2016

1/7/2016

Còn hiệu lực

Thay thế cho Thông tư 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT

   

31

Thông tư Quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội

15/2016/TT-BYT

15-05-2016

1/7/2016

Còn hiệu lực

 

   

32

Thông tư hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động

19/2016/TT-BYT

30/06/2016

15/08/2016

Còn hiệu lực

UPDATE_Thay thế cho Thông tư 19/2011/TT-BYT

   

33

Thông tư hướng dẫn quản lý bệnh nghề nghiệp

28/2016/TT-BYT

30/06/2016

15/08/2016

Còn hiệu lực

UPDATE_ Thay thế cho Thông tư 08/1998/TTLT-BYT-BLĐTBXH & Thông tư 12/2006/TT-BYT (STT 1&3)

   

34

Thông tư Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phương tiện bảo vệ mắt cá nhân dùng trong công việc hàn

49/2016/TT-BLĐTBXH

28/12/2016

1/8/2017

Còn hiệu lực

QCVN 27:2016/BLĐTBXH

   

35

Thông tư Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với bộ lọc tự động dùng trong mặt nạ hàn

50/2016/TT-BLĐTBXH

28/12/2016

1/8/2017

Còn hiệu lực

QCVN 28:2016/BLĐTBXH

   

 

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với cần trục

 

 

 

 

 

   

37

Thông tư Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với cầu trục, cổng trục

52/2016/TT-BLĐTBXH

28/12/2016

1/8/2017

Còn hiệu lực

QCVN 30:2016/BLĐTBXH

   

38

Thông tư Ban hành 30 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của bộ lao động - thương binh và xã hội

54/2016/TT-BLĐTBXH

28/12/2016

1/7/2017

Còn hiệu lực

UPDATE_Thay thế cho Thông tư 07/2014/TT-BLĐTBXH

   

39

Thông tư hướng dẫn tổ chức tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động

02/2017/TT-BLĐTBXH

20/02/2017

6/4/2017

Còn hiệu lực

 

   

40

Thông tư quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng

08/2017/TT-BXD

16/05/2017

1/7/2017

Còn hiệu lực

 

   

41

Thông tư quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương

09/2017/TT-BCT

13/07/2017

1/8/2017

Còn hiệu lực

 

   

42

Thông tư ban hành quy trình kỹ thuật kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền của Bộ Công Thương

10/2017/TT-BCT

26/07/2017

15/09/2017

Còn hiệu lực

 

   

43

Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

16/2017/TT-BLĐTBXH

8/6/2017

22/08/2017

Còn hiệu lực

 

   

44

Thông tư quy định vụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP

32/2017/TT-BCT

28/12/2017

28/12/2017

Còn hiệu lực

 

   

45

Thông tư ban hành danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

36/2017/TT-BLĐTBXH

29/12/2017

12/2/2018

Còn hiệu lực

 

   

46

Thông tư liên tịch Về phối hợp thực hiện một số quy định của bộ luật tố tụng hình sự về thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi

06/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH

21/12/2018

5/2/2019

Còn hiệu lực

Thay thế Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-VKSTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH ngày 12/7/2011

   

47

Thông tư Quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của bộ lao động - thương binh và xã hội

22/2018/TT-BLDTBXH

0/12/2018

1/2/2019

Còn hiệu lực

 

   

48

Thông tư Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế

29/2018/TT-BLĐTBXH

25/12/2018

1/7/2019

Còn hiệu lực

QCVN 34:2018/BLĐTBXH

   

49

Thông tư Quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

31/2018/TT-BLĐTBXH

26/12/2018

11/2/2019

Còn hiệu lực

 

   

50

Thông tư Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

42/2018/TT-BLĐTBXH

26/12/2018

10/2/2019

Còn hiệu lực

 

   

51

Thông tư Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do bộ trưởng bộ lao động - thương binh và xã hội ban hành, liên tịch ban hành

09/2019/TT-BLĐTBXH

24/05/2019

10/7/2019

Còn hiệu lực

 

   

52

Thông tư Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phương tiện bảo vệ cá nhân - giày ủng an toàn

14/2019/TT-BLĐTBXH

16/09/2019

1/4/2020

Còn hiệu lực

QCVN 36:2019/BLĐTBXH.

   

53

Thông tư Ban hành danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

36/2019/TT-BLĐTBXH

30/12/2019

1/3/2020

Còn hiệu lực

UPDATE_ Thay thế cho Thông tư 53/2016/TT-BLĐTBXH

   

54

Thông tư ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

06/2020/TT-BLĐTBXH

20/08/2020

5/10/2020

Còn hiệu lực

UPDATE_ Thay thế cho Thông tư 13/2016/TT-BLĐTBXH

   

55

Thông tư Ban hành danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

11/2020/TT-BLDTBXH

12/11/2020

1/3/2021

Còn hiệu lực

 

   

56

Thông tư Hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng

13/2020/TT-BLĐTBXH

27/11/2020

15/01/2021

Còn hiệu lực

Update. Thay cho thông tư 08/2016/TT-BLĐTBXH

   

57

Thông tư Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện

39/2020/TT-BCT

30/11/2021

1/6/2021

Còn hiệu lực

 

   

58

Thông tư Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy và nghị định số 136/2020/nđ-cp ngày 24 tháng 11 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy

149/2020/TT-BCA

31/12/2020

20/2/2021

Còn hiệu lực

thay thế Thông tư số 66/2014/TT-BCA &Thông tư số 36/2018/TT-BCA

   

59

Thông tư Quy định về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành

150/2020/TT-BCA

31/12/2020

21/2/2021

Còn hiệu lực

thay thế Thông tư số 56/2014/TT-BCA ngày 12 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công

   

60

Thông tư Quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của bộ lao động - thương binh và xã hội

01/2021/TT-BLĐTBXH

3/6/2021

18/07/2021

Còn hiệu lực

 

   

61

Thông tư Hướng dẫn một số chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy, thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

04/2021/TT-BCA

30/06/2021

15/08/2021

Còn hiệu lực

UPDATE_ Thay thế choThông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BTC

   

62

Thông tư Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện

05/2021/TT-BCT

2/8/2021

22/09/2021

Còn hiệu lực

UPDATE_ Thay thế cho Thông tư 31/2014/TT-BCT

   

63

Thông tư Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong thi công xây dựng

16/2021/TT-BXD

20/12/2021

20/06/2022

Còn hiệu lực

QCVN 18:2021/BXD. UPDATE_ Thay thế cho Thông 14/2014/ TT-BXD

   
   

63

Thông tư Quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

17/2021/TT-BCA

5/2/2021

22/03/2021

Còn hiệu lực

UPDATE_ Thay thế cho Thông 52/2014/ TT-BCA

   

65

Thông tư Hướng dẫn chi tiết về nội dung, chương trình và việc tổ chức bồi dưỡng, sát hạch nghiệp vụ đánh giá an toàn, vệ sinh lao động, việc miễn giảm các nội dung huấn luyện đã học đối với chuyên gia đánh giá an toàn, vệ sinh lao động; hướng dẫn cách tính tần suất tai nạn lao động và một số biện pháp thi hành

27/2021/TT-BLĐTBXH

28/12/2021

1/3/2022

Còn hiệu lực

 

   

66

Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành  một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động về chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

28/2021/TT-BLĐTBXH

28/12/2021

1/3/2022

Còn hiệu lực

Thay thế thông tư 04/2015/TT-BLĐTBXH & Thông tư số 26/2017/TT- BLĐTBXH

   

67

Thông tư Quy định tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động

29/2021/TT-BLĐTBXH

28/12/2021

15/04/2022

Còn hiệu lực

 

   

68

Thông tư Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “phương tiện phòng cháy và chữa cháy”

123/2021/TT-BLĐTBXH

28/12/2021

28/06/2022

Còn hiệu lực

QCVN 03:2021/BCA

   

69

Thông tư Ban hành QCVN 06:2022/BXD
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình

 06/2022/TT-BXD

30/11/2022

16/01/2023

Còn hiệu lực

QCVN 06:2022. UPDATE_ bổ sung cho Thông tư 02/2021/TT-BXD

   

70

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 32/2017/tt-bct ngày 28 tháng 12 năm 2017 của bộ trưởng bộ công thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất và nghị định số 113/2017/nđ-cp ngày 09 tháng 10 năm 2017 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất

17/2022/TT-BCT

17/10/2022

22/12/2022

Còn hiệu lực

UPDATE_ bổ sung cho Thông tư 32/2017/TT-BCT

   

71

Thông tư Quy định việc bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại

24/2022/TT-BLĐTBXH

30/11/2022

1/3/2023

Còn hiệu lực

UPDATE_ Thay thế cho Thông tư 25/2013/TT-BLĐTBXH

   

72

Thông tư Quy định về chế độ trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động

25/2022/TT-BLĐTBXH

30/11/2022

1/4/2023

Còn hiệu lực

UPDATE_ Thay thế cho Thông tư 04/2014/TT-BLĐTBXH

   

73

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 15/2016/tt-byt ngày 15 tháng 5 năm 2016 của bộ y tế quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội

02/2023/TT-BYT

9/2/2023

1/4/2023

Còn hiệu lực

 

   

74

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều thông tư số 14/2013/tt-byt ngày 06 tháng 5 năm 2013 của bộ trưởng bộ y tế hướng dẫn khám sức khỏe

09/2023/TT-BYT

5/5/2023

20/06/2023

Chưa hiệu lực

 

   

75

Thông tư Quy định về việc thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá và xét tặng giải thưởng môi trường không thuốc lá

11/2023/TT-BYT

11/5/2023

1/8/2023

Chưa hiệu lực

 

   

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM (TCVN)

   

1

TCVN - Bao tay bảo hộ lao động bằng da, giả da và bạt

TCVN 1841: 1976

1976

 

Còn hiệu lực

Phương tiện bảo vệ cá nhân

   

2

TCVN - Các yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất. Phân loại

TCVN 2288:1978

1978

 

Còn hiệu lực

Quản lý rủi ro

   

3

TCVN - Quá trình sản xuất. Yêu cầu chung về an toàn

TCVN 2289:1978

1978

 

Còn hiệu lực

An toàn sản xuất

   

4

TCVN - Công việc sơn - Yêu cầu chung về an toàn

TCVN 2292:1978

1978

 

Còn hiệu lực

Công việc sơn

   

5

TCVN - Phương tiện bảo vệ tay - Phân loại

TCVN 2606:1978

1978

 

Còn hiệu lực

Phương tiện bảo vệ cá nhân

   

6

TCVN - Dụng cụ mài - Yêu cầu an toàn

TCVN 3152:1979

1979

 

Còn hiệu lực

Máy móc, thiết bị

   

7

TCVN - Hệ thống thông gió - Yêu cầu chung về an toàn

TCVN 3288:1979

1979

 

Còn hiệu lực

Thông gió

   

8

TCVN - Mặt nạ và bán mặt nạ lọc độc công nghiệp. Hộp lọc. Phương pháp xác định thời gian có tác dụng bảo vệ của hộp lọc đối với các chất độc dạng hơi

TCVN 3740:1982

1982

 

Còn hiệu lực

Phương tiện bảo vệ cá nhân

   

9

TCVN - Công việc hàn điện - Yêu cầu chung về an toàn

TCVN 3146:1986

1986

 

Còn hiệu lực

Công việc hàn

   

10

TCVN - Dụng cụ cầm tay trong xây dựng - Danh mục

TCVN 4203:1986

1986

 

Còn hiệu lực

Máy móc, thiết bị

   

11

TCVN - Lan can an toàn - Điều kiện kỹ thuật

TCVN 4431:1987

1987

 

Còn hiệu lực

Lan can an toàn

   

12

TCVN - Thiết bị sản xuất - Che chắn an toàn - Yêu cầu chung về an toàn

TCVN 4717:1989

1987

 

Còn hiệu lực

An toàn sản xuất

   

13

TCVN - Máy cắt kim loại - Yêu cầu đối với trang bị điện

TCVN 4726:1989

1989

 

Còn hiệu lực

Máy móc, thiết bị

   

14

TCVN - Phương tiện & phương pháp chống ồn - Phân loại

TCVN 4923 : 1989

1989

 

Còn hiệu lực

Chống ồn

   

15

TCVN - Quy phạm an toàn trong công tác xếp dỡ - Yêu cầu chung

TCVN 3147 : 1990

1990

 

Còn hiệu lực

Công việc xếp dỡ

   

16

TCVN - Màu sắc tín hiệu và dấu hiệu An toàn

TCVN 5053:1990

1990

 

Còn hiệu lực

Màu sắc & tín hiệu

   

17

TCVN - Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân dùng cho hàn & các kỹ thuật liên quan - Cái lọc sáng - Yêu cầu sử dụng & truyền quang

TCVN 5083:1990

1990

 

Còn hiệu lực

Phương tiện bảo vệ cá nhân

   

18

TCVN - Pa lăng điện - Yêu cầu chung về an toàn

TCVN 5180 : 1990

1990

 

Còn hiệu lực

Máy móc, thiết bị

   

19

TCVN - Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng

TCVN 5308 : 1991

1991

 

Còn hiệu lực

An toàn xây dựng

   

20

TCVN - Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt & sử dụng

TCVN 5760:1993

1993

 

Còn hiệu lực

Phòng chống cháy nổ

   

21

TCVN - Phòng cháy, chống cháy cho nhà & công trình - Yêu cầu thiết kế

TCVN 2622 : 1995

1995

 

Còn hiệu lực

Phòng chống cháy nổ

   

22

TCVN - Cần trục thiếu nhi

TCVN 5865 : 1995

1995

 

Còn hiệu lực

Máy móc, thiết bị

   

23

TCVN - Giàn giáo thép

TCVN 6052 : 1995

1995

 

Còn hiệu lực

Máy móc, thiết bị

   

24

TCVN - Yêu cầu kỹ thuật an toàn trong sản xuất, sử dụng oxy, axetylen

TCVN 4245 : 1996

1996

 

Còn hiệu lực

Oxy - Axetylen

   

25

TCVN - Phòng cháy chữa cháy - Chất chữa cháy - Bột

TCVN 6102:1996

1996

 

Còn hiệu lực

Phòng chống cháy nổ

   

26

TCVN - Bình chịu áp lực - Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa

TCVN 6155 : 1996

1996

 

Còn hiệu lực

Thiết bị áp lực

   

27

TCVN - Bình chịu áp lực - Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa - Phương pháp thử

TCVN 6156 : 1996

1996

 

Còn hiệu lực

Thiết bị áp lực

   

28

TCVN - Chai chứa khí - Chai chứa khí dùng trong công nghiệp - Ghi nhãn để nhận biết khí chứa

TCVN 6291 : 1997

1997

 

Còn hiệu lực

Thiết bị áp lực

   

29

TCVN - Chai chứa khí đốt hóa lỏng - Yêu cầu an toàn trong bảo quản, xếp dỡ & vận chuyển

TCVN 6304 : 1997

1997

 

Còn hiệu lực

Thiết bị áp lực

   

30

TCVN - Mũ an toàn công nghiệp

TCVN 6407:1998

1998

 

Còn hiệu lực

Phương tiện bảo vệ cá nhân

   

31

TCVN - Hệ thống phát hiện cháy & báo động cháy - Quy định chung

TCXD 218:1998

1998

 

Còn hiệu lực

Phòng chống cháy nổ

   

32

TCVN - Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân - Thuật ngữ

TCVN 6515:1999

1999

 

Còn hiệu lực

Phương tiện bảo vệ cá nhân

   

33

TCVN - Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân - Bảng khái quát các yêu cầu đối với mắt kính và phương tiện bảo vệ mắt

TCVN 6520:1999

1999

 

Còn hiệu lực

Phương tiện bảo vệ cá nhân

   

34

TCVN - Hệ thống phòng nổ - Phần 1: Phương pháp xác định chỉ số nổ của bụi cháy trong không khí

TCVN 6553-1 : 1999

1999

 

Còn hiệu lực

Phòng chống cháy nổ

   

35

TCVN - Hệ thống phòng nổ - Phần 2: Phương pháp xác định chỉ số nổ của khí cháy trong không khí

TCVN 6553-2 : 1999

1999

 

Còn hiệu lực

Phòng chống cháy nổ

   

36

TCVN - Hệ thống phòng nổ - Phần 3: Phương pháp xác định chỉ số nổ của hỗn hợp nhiên liệu với không khí trừ hỗn hợp bui với không khí và khí cháy với không khí

TCVN 6553-3 : 1999

1999

 

Còn hiệu lực

Phòng chống cháy nổ

   

37

TCVN - An toàn máy - Khoảng cách an toàn để ngăn chặn tay con người không vươn tới vùng nguy hiểm

TCVN 6720:2000

2000

 

Còn hiệu lực

Máy móc, thiết bị

   

38

TCVN - An toàn máy - Khe hở nhỏ nhất để tránh kẹp dập các bộ phận cơ thể người

TCVN 6721 : 2000

2000

 

Còn hiệu lực

Máy móc, thiết bị

   

39

TCVN - Hệ thống báo cháy - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 5738:2001

2001

 

Còn hiệu lực

Phòng chống cháy nổ

   

40

TCVN Soát xét lần 2
Hoá chất nguy hiểm – qui phạm an toàn Trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, Bảo quản và vận chuyển

TCVN 5507:2002

2002

 

Còn hiệu lực

Hóa chất

   

72

TCVN - Hệ thống chống rơi ngã cá nhân - Phần 6: Các phép thử tính năng của hệ thống

TCVN 7802 - 6 : 2008

2008

 

Còn hiệu lực

Công việc trên cao

   

73

TCVN - Phòng cháy & chữa cháy - Phân loại cháy

TCVN 4878 : 2009

2009

 

Còn hiệu lực

Phòng chống cháy nổ

   

74

TCVN - Không khí vùng làm việc - Yêu cầu về điều kiện vi khí hậu & phương pháp đo

TCVN 5508 : 2009

2009

 

Còn hiệu lực

Môi trường

   

75

TCVN - Ecgonomi môi trường nhiệt - Xác định bằng phương pháp phân tích và giải thích Stress nhiệt thông qua tính toán căng thẳng nhiệt dự đoán

TCVN 7321:2009

2009

 

Còn hiệu lực

Ecgonomi

   

76

TCVN - Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn - Phần 1: Yêu cầu chung

TCVN 7996-1 : 2009

2009

 

Còn hiệu lực

Máy móc, thiết bị

   

77

TCVN - Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn - Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể đối với máy khoan & máy khoan có cơ cấu đập

TCVN 7996-2-1:2009

2009

 

Còn hiệu lực

Máy móc, thiết bị

   

78

TCVN - Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn - Phần 2-2: Yêu cầu cụ thể đối với máy vặn ren & máy vặn ren có cơ cấu đập

TCVN 7996-2-2:2009

2009

 

Còn hiệu lực

Máy móc, thiết bị

   

79

TCVN - Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn - Phần 2-5: Yêu cầu cụ thể đối với máy cưa dĩa

TCVN 7996-2-5 : 2009

2009

 

Còn hiệu lực

Máy móc, thiết bị

   

80

TCVN - Làm việc có điện - Găng tay bằng vật liệu cách điện

TCVN 8084:2009

2009

 

Còn hiệu lực

Phương tiện bảo vệ cá nhân

   

81

TCVN - Phương tiện bảo vệ cá nhân - Phương tiện chống rơi ngã từ trên cao - Dụng cụ neo một điểm

TCVN 8205:2009

2009

 

Còn hiệu lực

Phương tiện bảo vệ cá nhân

   

82

TCVN - Phương tiện bảo vệ cá nhân - Phương tiện chống rơi ngã từ trên cao - Hệ thống dây cứu sinh ngang đàn hồi

TCVN 8206 : 2009

2009

 

Còn hiệu lực

Phương tiện bảo vệ cá nhân

   

83

TCVN - Phương tiện bảo vệ cá nhân - Phương tiện chống rơi ngã từ trên cao - Hệ thống dẫn cáp - Phần 1: Nguyên tắc cơ bản của hệ thống làm việc

TCVN 8207-1 : 2009

2009

 

Còn hiệu lực

Phương tiện bảo vệ cá nhân

   

84

TCVN - Ecgonomi - Nguyên lý Ecgonomi trong thiết kế hệ thống làm việc

TCVN 7437:2010

2010

 

Còn hiệu lực

Ecgonomi

   

85

TCVN - Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 4-41: Bảo vệ an toàn, bảo vệ chống điện giật

TCVN 7447-4-41:2010

2010

 

Còn hiệu lực

An toàn điện

   

86

TCVN - Bình chịu áp lực - Yêu cầu về thiết kế và chế tạo

TCVN 8366:2010

2010

 

Còn hiệu lực

Thiết bị áp lực

   

87

TCVN - Ecgonomi môi trường nhiệt - Thuật ngữ & ký hiệu

TCVN 8497:2010

2010

 

Còn hiệu lực

Ecgonomi

   

88

TCVN - Quản lý rủi ro - Nguyên tắc & hướng dẫn

TCVN ISO 31000:2011

2011

 

Còn hiệu lực

Quản lý rủi ro

   

89

TCVN - Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung

TCVN 9358:2012

2012

 

Còn hiệu lực

Máy móc, thiết bị

   

90

TCVN - Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống

TCVN 9385:2012

2012

 

Còn hiệu lực

Chống sét

   

91

TCVN - Chai chứa khí - An toàn trong thao tác

TCVN 6713:2013

2013

 

Còn hiệu lực

Thiết bị áp lực

   

92

TCVN - Chai chứa khí - Tính tương thích của vật liệu làm chai và làm van với khí chứa - Phần 1: Vật liệu kim loại

TCVN 6874-1:2013

2013

 

Còn hiệu lực

Thiết bị áp lực

   

93

TCVN - Chai chứa khí - Tính tương thích của vật liệu làm chai và làm van với khí chứa - Phần 3: Thử độ tự bốc cháy đối với vật liệu phi kim loại trong môi trường Oxy

TCVN 6874-3:2013

2013

 

Còn hiệu lực

Thiết bị áp lực

   

94

TCVN - Chai chứa khí - Tính tương thích của vật liệu làm chai và làm van với khí chứa - Phần 4: Phương pháp thử để lựa chọn vật liệu kim loại chịu được sự giòn do Hydro

TCVN 6874-4:2013

2013

 

Còn hiệu lực

Thiết bị áp lực

   

95

TCVN - Chữa cháy - Bình chữa cháy xách tay - Tính năng & cấu tạo

TCVN 7026:2013

2013

 

Còn hiệu lực

Phòng chống cháy nổ

   

96

TCVN - Chữa cháy - Bình chữa cháy có bánh xe - Tính năng & cấu tạo

TCVN 7027:2013

2013

 

Còn hiệu lực

Phòng chống cháy nổ

   

97

TCVN - Chai chứa khí - Lắp van vào chai chứa khí

TCVN 7389:2013

2013

 

Còn hiệu lực

Thiết bị áp lực

   

98

TCVN - Quản lý rủi ro - Từ vựng

TCVN 9788:2013

2013

 

Còn hiệu lực

Quản lý rủi ro

   

99

TCVN - Chai chứa khí - Ren trụ để nối van với chai chứa khí - Phần 1: Điều kiện kỹ thuật

TCVN 10117-1:2013

2013

 

Còn hiệu lực

Thiết bị áp lực

   

100

TCVN - Chai chứa khí - Ren trụ để nối van với chai chứa khí - Phần 2: Calip kiểm tra

TCVN 10117-2:2013

2013

 

Còn hiệu lực

Thiết bị áp lực

   

101

TCVN - Chai chứa khí - Cụm chai - Yêu cầu về thiết kế, chế tạo, thử nghiệm & kiểm tra

TCVN 10118:2013

2013

 

Còn hiệu lực

Thiết bị áp lực

   

102

TCVN - Chai chứa khí - Chai bằng thép không gỉ, hàn, nạp lại được - Phần 1: Áp suất thử nhỏ hơn & bằng 6 MPa

TCVN 10119-1:2013

2013

 

Còn hiệu lực

Thiết bị áp lực

   

103

TCVN - Chai chứa khí - Chai bằng thép không gỉ, hàn, nạp lại được - Phần 2: Áp suất thử lớn hơn 6 MPa

TCVN 10119-2:2013

2013

 

Còn hiệu lực

Thiết bị áp lực

   
   

104

TCVN - Chai chứa khí - Chai bằng hợp kim nhôm, hàn, nạp lại được - Thiết kế, kết cấu & thử nghiệm

TCVN 10120:2013

2013

 

Còn hiệu lực

Thiết bị áp lực

   

105

TCVN - Chai chứa khí di động - Kiểm tra & bảo dưỡng các van chai

TCVN 10121:2013

2013

 

Còn hiệu lực

Thiết bị áp lực

   

106

TCVN - Chai chứa khí - Chai chứa khí nén & khí hóa lỏng (trừ Axetylen) - Kiểm tra tại thời điểm nạp

TCVN 10122:2013

2013

 

Còn hiệu lực

Thiết bị áp lực

   

107

TCVN - Chai chứa khí - Quy trình vận hành để tháo van 1 cách an toàn khỏi chai chứa khí

TCVN 10123:2013

2013

 

Còn hiệu lực

Thiết bị áp lực

   

108

TCVN - Chai chứa khí - Chai bằng thép, hàn, nạp lại được có vật liệu chứa khí ở áp suất dưới áp suất khí quyển (trừ Axetylen) - Thiết kế, kết cấu, thử nghiệm, sử dụng & kiểm tra định kỳ

TCVN 10124:2013

2013

 

Còn hiệu lực

Thiết bị áp lực

   

109

TCVN - Bản dữ liệu an toàn đối với sản phẩm hóa học - nội dung và trật tự các phần

TCVN 10228:2013

2013

 

Còn hiệu lực

Iso 11014:2009. Hóa chất (MSDS)

   

110

TCVN - Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý

TCVN ISO 19011:2013

2013

 

Còn hiệu lực

Đánh giá hệ thống quản lý

   

111

TCVN - Quản lý rủi ro - Kỹ thuật đánh giá rủi ro

TCVN IEC/ISO 31010:2013

2013

 

Còn hiệu lực

Quản lý rủi ro

   

112

TCVN - Nhà ở và nhà công cộng - các thông số chất lượng không khí trong nhà

TCVN 13521:2022

2022

 

Còn hiệu lực

Phòng chống cháy nổ

   

113

TCVN - Hệ thống chữa cháy bằng khí - tính chất vật lý và thiết kế hệ thống - phần 1: yêu cầu chung

TCVN 7161-1 : 2022

2022

 

Còn hiệu lực

Phòng chống cháy nổ

   

114

TCVN - Phòng cháy chữa cháy - bình chữa cháy tự động kích hoạt - phần 2: bình khí chữa cháy

TCVN 12314-2:2022

2022

 

Còn hiệu lực

Phòng chống cháy nổ

   

115

Phòng cháy chữa cháy - phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn - yêu cầu thiết kế, lắp đặt

TCVN 13456:2022

2022

 

Còn hiệu lực

Phòng chống cháy nổ

   

116

Phòng cháy chữa cháy - phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - trang bị, bố trí

TCVN 3890:2023

2023

 

Còn hiệu lực

Phòng chống cháy nổ. Thay thế cho TCVN 3890:2009