Nhảy đến nội dung
Thông báo chiêu sinh khóa học “An toàn, sức khỏe và môi trường doanh nghiệp” (HSE) – khóa 43, 44

Dự kiến khai giảng vào tháng 06/2020

1.    Mục tiêu
Đảm bảo khả năng tốt nhất cho học viên khi thực hiện các công việc liên quan đến lĩnh vực HSE tại doanh nghiệp.
2.    Chương trình đào tạo: 27 môn học và 01 chuyên đề cuối khóa

Lịch học lớp An toàn - Sức khỏe - Môi trường doanh nghiệp (HSE) tháng 06 và 07/2019
Trung tâm thông báo lịch học các môn trong tháng 06/2019 và 07/2019, khóa học "An toàn - Sức khỏe - Môi trường doanh nghiệp" tại Trường đại học Tôn Đức Thắng - Cơ sở Tân Phong 
Chiêu sinh khóa học sử dụng phần mềm REVIT
  1. Giới thiệu phần mềm Revit

Thời khóa biểu các lớp An toàn - Sức khỏe - Môi trường
Trung tâm xin thông báo đến các bạn học viên thời khóa biểu học cụ thể của tất cả các lớp "An toàn - Sức khỏe - Môi trường doanh nghiệp" trong tháng 12/2018 và 01/2019.
Chiêu sinh khóa học ngắn hạn về Môi trường và An toàn lao động

HÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA HỌC CHUYÊN ĐỀ NGẮN HẠN VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG

Subscribe to Thông báo