Nhảy đến nội dung
Thông báo chiêu sinh khóa học tại Đài Loan
Trung tâm Cosent phối hợp với Trung tâm Ứng phó khẩn cấp về chất độc hóa học National Kaohsiung University of Science and Technology, Taiwan tổ chức khóa đào tạo.
Chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo của các lớp An toàn - Sức khỏe - Môi trường doanh nghiêp (HSE) được cô đọng, chắt lọc từ chương trình đào tạo Kỹ sư Bảo hộ lao động đã được xây dựng và đào tạo trên 15 năm.
Subscribe to khóa học