Nhảy đến nội dung

Chương trình đào tạo

Nội dung khóa học gồm các môn chuyên ngành liên quan đến công tác An toàn vệ sinh lao động và môi trường, giúp học viên hiểu được cơ bản những vấn đề có liên quan.

Chương trình đào tạo và thời lượng môn học

STT

NỘI DUNG GIẢNG DẠY

SỐ TIẾT

1

Đại cương về Bảo hộ lao động

16

2

Pháp luật Bảo hộ lao động

16

3

An toàn máy móc thiết bị

16

4

Kỹ thuật an toàn điện

16

5

An toàn xây dựng

12

6

Phương tiện bảo vệ cá nhân

16

7

An toàn làm việc trong không gian hạn chế

12

8

Đánh giá tủi ro điều kiện lao động

12

9

An toàn thiết bị chịu áp lực

8

10

Thực hành đo đạc môi trường lao động

16

11

Kỹ thuật phòng chống cháy nổ

20

12

Vệ sinh lao động và bệnh nghề nghiệp

20

13

Thực hành sơ cấp cứu

8

14

Kỹ thuật xử lý môi trường lao động

20

15

Xây dựng phương án ứng cứu tình huống khẩn cấp

12

16

Kỹ thuật an toàn hóa chất

16

17

An toàn trong công tác Hàn

8

18

Kỹ thuật an toàn thiết bị nâng vận chuyển

12

19

Thanh kiểm tra bảo hộ lao động

12

20

Kỹ năng huấn luyện an toàn lao động

8

21

Quản lý công tác Bảo hộ lao động

16

22

Tâm lý học lao động và Ergonomi

16

23

Kỹ thuật xử lý nước thải và chất thải rắn

12

24

Luật môi trường và Đánh giá tác động môi trường

12

25

Quản lý môi trường doanh nghiệp – sản xuất sạch hơn

16

26

OHSAS 18000 - ISO 14000

16

27

Đi thực tế tại Doanh nghiệp

16

 

TỔNG CỘNG

380 tiết