Nhảy đến nội dung
Khóa học "Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp, ISO 45001", tháng 03/2019
Khóa học "Hệ thống An toàn, Sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001" tháng 3/2019 đã kết thúc thành công và đã cấp chứng nhận hoàn thành khóa học cho 23 bạn học viên.
Khóa học "Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp, ISO 45001"
Khóa học ISO 45001 cung cấp kiến thức toàn diện về hệ thống quản lý OH&S, đan xen lý thuyết với kinh nghiệm thực tế, thực sự phù hợp và cần thiết cho quá trình công tác của học viên.
Subscribe to ISO 45001