Nhảy đến nội dung

CHƯƠNG TRÌNH KHÁC

Các dịch vụ chính của Trung tâm COSENT như sau:

 • Đo đạc và kiểm tra môi trường lao động, tư vấn thực hiện các hồ sơ cần thiết trong hoạt động Bảo vệ môi trường, Vệ sinh an toàn lao động theo qui định;
 • Quan trắc, lập báo cáo giám sát môi trường ;
 • Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường;
 • Lập sổ đăng ký chủ nguồn thải, chất thải nguy hại, Báo cáo xả thải;
 • Báo cáo khai thác nước dưới đất;
 • Tư vấn, thiết kế, xây dựng, vận hành và bảo trì Hệ thống xử lý nước thải,nước cấp;
 • Tư vấn, thực hiện việc Lập kế hoạch, biện pháp ứng phó sự cố khẩn cấp (Hóa chất, tràn dầu, …);
 • Tư vấn, thực hiện các báo cáo Phân tích và đánh giá rủi ro định tính, bán định lượng và định lượng rủi ro (QRA) cho các công trình;
 • Huấn luyện An toàn lao động cho các nhóm đối tượng theo qui định của pháp luật và theo nhu cầu của đơn vị;
 • Đào tạo các khóa ngắn hạn/chuyên sâu về An toàn lao động & Bảo vệ môi trường theo yêu cầu của đơn vị.
 • Nghiên cứu và xây dựng các công cụ, giải pháp quản lý, khoa học, công nghệ, kỹ thuật trong phòng ngừa và kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường; khắc phục ô nhiễm, kỹ thuật xử lý môi trường trong lao động, cải thiện chất lượng môi trường và điều kiện sống của người dân;
 • Nghiên cứu xây dựng các giải pháp An toàn lao động và Bảo vệ môi trường gắn kết với ứng phó biến đổi khí hậu; bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững các hệ sinh thái;
 • Nghiên cứu, xây dựng hệ thống đánh giá và công nhận các công nghệ, sản phẩm có ứng dụng trong Bảo vệ môi trường.