Nhảy đến nội dung

Khóa đào tạo chuyên đề về Môi trường

  • Các dịch vụ chính về hoạt động Bảo vệ môi trường 
  • Đo đạc và kiểm tra môi trường lao động, tư vấn thực hiện các hồ sơ cần thiết trong hoạt động Bảo vệ môi trường, Vệ sinh an toàn lao động theo qui định;
  • Quan trắc, lập báo cáo giám sát môi trường ;
  • Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường;
  • Lập sổ đăng ký chủ nguồn thải, chất thải nguy hại, Báo cáo xả thải;
  • Báo cáo khai thác nước dưới đất;
  • Tư vấn, thiết kế, xây dựng, vận hành và bảo trì Hệ thống xử lý nước thải,nước cấp;
  • Tư vấn, thực hiện việc Lập kế hoạch, biện pháp ứng phó sự cố khẩn cấp (Hóa chất, tràn dầu, …);
  • Tư vấn, thực hiện các báo cáo Phân tích và đánh giá rủi ro định tính, bán định lượng và định lượng rủi ro (QRA) cho các công trình;