Nhảy đến nội dung

Thời khóa biểu các lớp An toàn - Sức khỏe - Môi trường

LỊCH HỌC THÁNG 12 VÀ 01/2019

 

STT

LỚP HSE

MÔN HỌC

THỜI GIAN HỌC

PHÒNG HỌC

1

31

 • Thực hành đo đạc môi trường
 • Chuyên đề cuối khóa

14,17/12

19/12

T2: B.115

T4: B.108

T6: B.107

2

32

 • Quản trị MTDN – SXSH
 • Thực hành đo đạc môi trường
 • Kỹ năng huấn luyện ATLĐ
 • OSHAS 18000 – ISO 14000

16/12 – 23/12

30/12

06/01

13/01 – 20/01

Tháng 12: B.115

Tháng 01: B.107

3

33

 • Kỹ năng huấn luyện ATLĐ
 • OSHAS 18000 – ISO 14000
 • Thực hành đo đạc môi trường

16/12

23/12 – 30/12

06/01

Tháng 12: C.303

Tháng 01: C.304

4

34

 • Kỹ thuật xử lý môi trường lao động
 • An toàn làm việc trong không gian hạn chế
 • Đánh giá rủi ro điều kiện lao động
 • An toàn hóa chất

17,19,21,24,26/12

28,31/12 và 02/01

04,07,09/01

11,14,16,18/01

B.106

 

5

35

 • An toàn hóa chất
 • Luật môi trường và Đánh giá tác động môi trường
 • Thanh kiểm tra BHLĐ

232/12 – 30/12

06/01

13/01

Tháng 12: C.304

Tháng 01: B.106

6

36

 • Kỹ thuật An toàn điện
 • Kỹ thuật xử lý nước thải và chất thải rắn
 • An toàn xây dựng
 • Phương tiện bảo vệ cá nhân

16/12 – 23/12

30/12

06/01

13/01 – 20/01

Tháng 12: B.107

Tháng 01:

C.302

 

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI 2019

 

21/01/2019 – 17/02/2019

*** Lưu ý: Anh/Chị vui lòng xem qua lịch học, những Anh/Chị phải thi lại hoặc học lại cần chú ý xem đúng thời gian, môn học, phòng học để tham gia đầy đủ.

Trân trọng, cảm ơn.