Nhảy đến nội dung

Tuyển sinh

Tuyển sinh

Thông báo chiêu sinh khóa học AUTOCAD
Trung tâm Cosent chiêu sinh các khóa đào tạo cơ bản và chuyên sâu về Autocad để đáp ứng nhu cầu trong việc hoàn thành tốt Đồ án môn học, Luận văn tốt nghiệp cho sinh viên.
Khóa học ngắn hạn về Môi trường và Bảo hộ lao động
Hiện nay, vấn đề Bảo vệ môi trường và đảm bảo An toàn lao động trong quá trình làm việc rất quan trọng, nhu cầu cao về cho nguồn nhân lực trong lĩnh vực Môi trường và Bảo hộ lao động.